Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Hướng Dẫn Đo Va Phân Hạng Gỗ Tròn Châu Âu

1.      Gỗ tròn Châu Âu:
1.1.   Cách đo:
Cách nghiệm thu khối lượng 1 lô gỗ:
-     Dựa theo P.list gốc.
-     Đếm số lóng so sánh với P.list
-    Đo chiều dài từ gốc tới ngọn: Chiều dài tính bằng đơn vị (m) đo bằng thước dây không dãn, kết quả đo làm tròn xuống và trừ 10 cm.

Ví dụ: Lóng gỗ có chiều dài từ 10.11 m – 10.19m đều được làm tròn xuống thành 10.10m và chiều dài tính khối lượng là 10m
-     Đo chu vi: Chu vi tính theo đơn vị (cm) đo bằng thước dây không dãn tại điểm chính giữa lóng gỗ không  trừ vỏ. Kết quả đo lấ đúng theo số thực tế không được làm tròn lên hay xuống.
-     Sau khi có kết quả đo chiều dài và chu vi ta tính được khối lượng m3 của lóng gỗ theo công thức sau:
                      M3 = d2 x L x 3.1416  (Kết quả làm tròn số gần nhất)
                      Trong đó:
                        D    : Đường kính.
                        CV : Chu vi
                        d    : Bán kính
                        L    : Chiều dài
                Ví dụ:
                 Có 1 lóng gỗ, chu vi là 1.5m(150cm), chiều dài 10m, sẽ có tính:
         M3 = d2 x L x 3.1416 = (0.24)2 x 10 x 3.1416 = 1.81

1.2.   Chất lượng
1.2.1.      Loại AB:
Khi đánh giá chất lượng lóng gỗ, lóng gỗ được chia thành 2  khúc chính( 1 khúc chất lượng A và 1 khúc chất lượng B).
Khúc gỗ tươi, suôn thẳng, không nứt khoanh măng, khôi mục không mọt, không có mắt lớn, không mắt chết(không bị các khuyết tật) thì khúc đó đạt chất lượng loại A, khúc còn lại không mục, không mọt, không nứt khoang măng, còn tươi, suôn thẳng, cho phép mắt sống nhỏ hơn 5 cm( 2 mắt trên 1 m chiều dài) và mắt chết nhỏ hơn 2 cm( 1 mắt trên 1 m chiều dài) thì khúc đó đạt chất lượng loại B.
1.2.2.      Loại ABC:


Khi đánh giá chất lượng lóng gỗ, lóng gỗ được chia thành 3 khúc( 1 khúc chất lượng A, 1 khúc chất lược B và 1 khúc chất lượng C)
Khúc gỗ tươi, suôn thẳng, không nứt khoanh măng, khôi mục không mọt, không có mắt lớn, không mắt chết(không bị các khuyết tật) thì khúc đó đạt chất lượng loại A, khúc không mục, không mọt, không nứt khoang măng, còn tươi, suôn thẳng, cho phép mắt sống nhỏ hơn 5 cm( 2 mắt trên 1 m chiều dài) và mắt chết nhỏ hơn 2 cm( 1 mắt trên 1 m chiều dài) thì khúc đó đạt chất lượng loại B. Khúc còn lại không mục, không mọt, cho phép mắt sống nhỏ hơn 10 cm( 3 mắt trên 1m chiều dài) và mắt chết nhỏ hơn 4 cm ( 1 mắt trên 1m chiều dài) thì khúc đó đạt chất lượng loại C.
      1.2.3.      Loại BC:

Khi đánh giá chất lượng lóng gỗ, lóng gỗ được chia thành 2 khúc chính( 1 khúc chất lượng B và 1 khúc chất lượng C)
Khúc gỗ không mục, không mọt, không nứt khoanh măng, cây còn tươi, suôn thẳng cho phép mắt sống nhỏ hơn 5 cm( 2 mắt trên 1m chiều dài) và mắt chết nhỏ hơn 2cm( 1 mắt trên 1m chiều dài) thì khúc đó đạt chất lượng B. Khúc còn lại không mục, không mọt, cho phép mắt sống nhỏ hơn 10 cm( 3 mắt trên 1m chiều dài) và mắt chết nhỏ hơn 4 cm ( 1 mắt trên 1m chiều dài) thì khúc đó đạt chất lượng loại C

 
CÔNG TY TNHH GỖ VIỆT ÂU MỸ


0 nhận xét:

Đăng nhận xét