Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Hướng Dẫn Đo Và Phân Hạng Gỗ Tròn Mỹ

BẢNG QUY ĐỊNH
V/v: Hướng dẫn cách đo lường và tiêu chuẩn gỗ tròn Mỹ

1.      Gỗ tròn Mỹ:
1.1.   Cách đo:
1.1.1.      Đơn vị đo lường:
Đối với gỗ tròn Mỹ được tính bằng đơn vị MBF trong đó, đường kính đo bằng inch, chiều dài đo bằng feet.

Một số đơn vị đo và cách quy đổi:

1 feet = 12 inch
1 inch = 25.40 mm
1 feet = 30.48 cm
1 MBF = 1000 BF

1.1.2.      Cách nghiệm thu:
-     Dựa theo P.list gốc của nhà cung cấp.
-     Đếm số lóng so sánh theo P.list.
-     Đo đường kính tại đầu nhỏ của lóng gỗ(trừ vỏ).
-     Cách đo:
ü  Đường kính (đo theo inch): Đo bằng thước dây, kết quả đo được làm tròn tới số gần nhất.
Ví dụ: Lóng gỗ có đường kính tại đầu nhỏ là từ 14.1 -14.49 inch được làm tròn xuống 14 inch.(không có đường kính lẻ).
ü  Chiều dài (đo theo feet): Đo bằng thước dây, kết quả đo được làm tròn tới số gần nhất.
Ví dụ: Lóng gỗ có chiều dài từ 10.1 – 10.49 feet đều được làm tròn xuống 10 feet(không có chiều dài lẻ).

-        Sau khi đo có kết quả đường kính inch và dài feet, ta tính được khối lượng BF của lóng gỗ theo công thức sau:
Ví dụ: Có 1 lóng gỗ, đường kính đầu nhỏ 16 inch, dài 10 feet.
Khối lượng BF: 


1.2.   Chất lượng:
1.2.1.      Chất lượng 4 mặt đẹp ( 4 SC):
Diện tích mắt ngoài được chia làm 4 phần, dài theo chiều dài lóng gỗ. Những lóng gỗ suôn thẳng có 4 phần diện tích bề mặt không có mắt, khong mục mọt, cây còn tươi, không nứt đầu, không bóc trầm thì đạt tiêu chuẩn 4SC.


1.2.2.      Chất lượng 3 mặt đẹp  ( 3 SC):
Diện tích mắt ngoài được chia làm 4 phần, dài theo chiều dài lóng gỗ. Những lóng gỗ suôn thẳng có 3 phần diện tích bề mặt không có mắt, khong mục mọt, cây còn tươi, không nứt đầu, không bóc trầm thì đạt tiêu chuẩn 3SC.
 

1.2.3.      Chất lượng 2 mặt đẹp  ( 2 SC):
Diện tích mắt ngoài được chia làm 4 phần, dài theo chiều dài lóng gỗ. Những lóng gỗ có thể cong, có 2 phần diện tích bề mặt không có mắt, không mục mọt, cây còn tươi, có thể có nứt đầu, không bóc trầm thì đạt chất lượng 2SC.

 

1.2.4.      Chất lượng 1 mặt đẹp  ( 1 SC):

Yêu cầu 1 mặt đẹp, các mặt còn lại được phép có khuyết tật: mắt chết, mắt sống, có thêt mục hoặc mọt phần dác gỗ.CÔNG TY TNHH GỖ VIỆT ÂU MỸ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét